• Konsultacje społeczne

Konsultacje z mieszkańcami – Konsultacje społeczne są nieodzowną formą partycypacji obywatelskiej, realizacją dialogu społecznego odbywającego się na linii władza- społeczeństwo, pozwalającą na aktywne zaangażowanie w sprawy i wydarzenia, bezpośrednio dotyczące tejże konkretnej społeczności. Konsultacje społeczne otwierają tym samym drogę nie tylko do wyrażania opinii, ale i do współudziału w podejmowanych decyzjach i wynikających z nich działań. Dają poczucie realnego wpływu na kształtowanie rzeczywistości społecznej, a nawet politycznej.

Akt prawny:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/620/22 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Iława

 

Plan konsultacji społecznych:

https://bip.umilawa.pl/10145/Plan_konsultacji/

 

 

Inicjatywa lokalna - Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy Gminy Miejskiej Iława z jej mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej zamieszkującej teren gminy. Mieszkańcy miasta Iława bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji
i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej
i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Akt prawny:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/88/15 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Budżet obywatelski – to konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Iława na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań.

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Miasta Iława uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków, bowiem w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie, władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.

Akt prawny:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/89/15 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego

 

Pożyczki dla ngo - Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie zgłaszają szczególnie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miejskiej Iława,  a związane z zabezpieczaniem wkładu własnego
w projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych. Zabieganie organizacji pozarządowych o środki pozabudżetowe przewyższa często ich możliwości finansowe, co skutkuje rezygnacją w z aplikowania o dofinansowanie zadań publicznych służących mieszkańcom gminy. Kwota udzielanej  pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego stwarza możliwości uzyskania na realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Pożyczek udziela się w ramach kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta Iławy na dany rok budżetowy. Łączna kwota udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w budżecie miasta na dany rok budżetowy.

Akt prawny:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/118/15 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Iławy

 

Konkursy na zadania publiczne dla ngo –  To możliwość udzielania dotacji z budżetu miasta Iławy podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku a wykonujących inne zlecone zadania publiczne związane z realizacją zadań miasta.

Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie dotacji, o których mowa w § 1 jest ujęcie
w budżecie Miasta Iławy na dany rok budżetowy wykazu zadań zaplanowanych do realizacji oraz wysokość dotacji przewidzianych na ich realizację.

Realizacja zadań publicznych, przez podmioty, nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, może mieć formę:

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wspieranie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2. Powierzenie zadania może nastąpić w innym trybie niż określony w ust.1, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej i oszczędniej, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych bądź przy porównywalności metod kalkulacji oraz porównywalności opodatkowania.

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej na 21 dni

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

  •  rodzaju zadania;
  •  wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania;
  •  zasadach przyznawania dotacji;
  •  terminach i warunkach realizacji zadania;
  •   terminie i miejsce składania ofert;
  •  terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert;
  •  jednostce organizacyjnej Miasta Iławy sprawującej bezpośredni nadzór nad realizacją zadania;
  •  zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania dotacji z budżetu gminy.

Akt prawny:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2014 poz. 1118

 

Petycje - są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym

Akt prawny:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)