• Iławski Budżet Obywatelski

 

Iławski Budżet Obywatelski jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządzie, zwiększa także przejrzystość działań samorządu.

Mieszkanki i Mieszkańcy Iławy określają cele i sposób wydatkowania określonych kwot. Biorą zatem udział w planowaniu wydatków publicznych.

Środki Iławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, to kwota 150 tysięcy złotych, która może być przeznaczona na projekty znajdujące się w kompetencjach Gminy Miejskiej Iława:

 •  estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów, likwidacji elementów zakłócających ład przestrzenny;
 •  rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;

oraz

 •  będą możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,
 •  będą zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Iława,
 •  będą dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność Gminy,
 •  będą dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 •  całkowita wartość projektu będzie musiała obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi.

W ramach kwoty Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, środki mogą zostać przeznaczone na jeden projekt, który uzyska największe poparcie wśród osób głosujących.

Jak to działa:

 1. Najważniejszy jest pomysł... Niebawem ruszy aplikacja obsługująca Iławskie Budżet Obywatelski. Będzie można na niej złozyć formularz zgłoszeniowy swojego projektu z dołączoną zeskanowaną listę poparcia.
  Do każdego z zadań potrzebne będzie poparcie 30 mieszkańców w wieku 15 +
 2. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane formalnie i merytorycznie. Będzie też możliwe korygowanie zgłoszonych projektów.
 3. Już w listopadzie br. opublikowana zostanie lista zadań zweryfikowanych pozytywnie oraz uruchomione będzie głosowanie na te zadania.
 4. Głosowanie poprzez stronę internetową, będzie trwało 14 dni. Głosować będzie można internetowo na maksymalnie 5 projektów.
 5. Dzień po zakończeniu głosowania do publicznej wiadomości, zostanie podana informacja o zwycięskim projekcie.