• Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Zmiany klimatu są globalnym problemem i wymagają reakcji ze strony wspólnoty międzynarodowej jak i rządów poszczególnych krajów. W Polsce ochrona klimatu jak i adaptacja do zmian klimatu są jednym z priorytetów Rządu co znalazło m.in. odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 . Polska aktywnie włącza się w politykę klimatyczną na wielu poziomach – w negocjacjach globalnych, w relacjach w ramach UE jak również we współpracy z samorządami na poziomie lokalnym.

Zmiany klimatu niosą ze sobą wymierne i w większości przypadków negatywne konsekwencje – w szczególności wzrost intensywności i częstotliwości zjawisk ekstremalnych co niesie ze sobą konkretne zagrożenia dla mieszkańców i gospodarki krajowej.

– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej UE po 2021 roku planowane jest finansowanie działań przystosowujących miasta do zmian klimatu. Miejski Plan Adaptacji już obecnie jest wymagany w konkursach na finasowania przedsięwzięć ze środków UE i krajowych Programów Priorytetowych NFOŚiGW. W świetle możliwości korzystania z wielu źródeł finansowania polityki miejskiej, Plan ten jest niezbędny – wyjaśnia Dawid Kopaczewski, Burmistrz Iławy.

PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA IŁAWY DO ROKU 2030

Uchwała w sprawie przyjęcia  "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy do roku 2030"

Plan Adaptacji jest realizowany w ramach projektu "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy” współfinansowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.