• Specjalna Strefa Ekonomiczna

Gmina miejska Iława należy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach tzw. Podstrefy Iława. Przedsiębiorcy, którzy działają na jej terenie, w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów:

  • z tytułu nowej inwestycji
  • z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

Szczegółowe informacje na temat korzyści dla przedsiębiorcy z tytułu funkcjonowania na terenie Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu nowej inwestycji podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy jest suma kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Definicję wydatków kwalifikowanych zawiera § 6 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe informacje na temat Decyzji o Wsparciu, w tym: terminach, kryteriach ilościowych i wartościowych

Minimalna wysokość inwestycji w podstrefie Iława wynosi:

  • mikroprzedsiębiorca 1,6 mln zł
  • mały przedsiębiorca 4 mln zł
  • średni przedsiębiorca 16 mln zł
  • duży przedsiębiorca 80 mln zł

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się:

  • w przypadku nowej inwestycji w zakresie określonych zgodnie z PKWiU usług: w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, w zakresie inżynierii i związanym z nim doradztwem technicznym określonych w grupie 71.12, w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, zwanych dalej „nowoczesnymi usługami dla biznesu” albo działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036), zwanej dalej „działalnością badawczo-rozwojową” (B+R) o 95%;
  • dla mikroprzedsiębiorców o 98 %,
  • dla małych przedsiębiorców o 95%,
  • dla średnich przedsiębiorców o 80 %.

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy są dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dla województwa warmińsko-mazurskiego maksymalną wysokość pomocy przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dla średnich przedsiębiorców przepisy ustalają maksymalną wysokość pomocy na 60%, a dla małych firm na 70% (z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu).

Oszacowanie atrakcyjności inwestycji umożliwia kalkulator zwolnień podatkowych

Baza ofert inwestycyjnych w ramach Invest in Warmia And Mazury:

Wyspa Wielka Żuława (greenfield)