• 28
    MAR 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców, NGO

    Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrza Miasta Iławy z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach:

  • Zarządzeniu Burmistrza
  • Załączniku do Zarządzenia