• 13
  STY 2022

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Iławy.

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowaniedo demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu

zdjęcie

Ogłoszenie

Wsparcie w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Iławy będzie udzielane:

 • jednostkom samorządów terytorialnych na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego
  i Skarb Państwa,
 • osobom fizycznym,
 • członkom rodzinnych ogrodów działkowych,
 • kościołom i związkom wyznaniowym,
 • stowarzyszeniom,
 • spółdzielniom mieszkaniowym,
 • wspólnotom mieszkaniowym,
 • jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Termin naboru wniosków trwa do 31 marca 2022 roku

Wnioski można pobrać:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Iławy p. 120
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.umilawa.pl/.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Iławy (parter, pok. 120).

                Burmistrz Miasta Iławy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoni Wykonawcę, który będzie realizował prace związane z ww. zadaniem. Gmina Miejska Iława zleci usunięcie azbestu Wykonawcy wybranemu w trybie rozpoznania cenowego i poniesie 100% kosztów wykonania usługi.

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie
i na własny koszt.

Przewidywany termin wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu:  maj – wrzesień 2022 r. Zadanie będzie współfinansowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


Osoba do kontaktu: Agnieszka Banasiuk tel. (89) 649 01 56, pok. 223.