• 14
    PAZ 2021

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

zdjęcie

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o  niepełnosprawności:

a)  o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym lub

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz.573)

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych do 16 r.ż., aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie: Iwony Lewko pod numerem telefonu 89 649 97 23 lub e-mail: i.lewko@mops.ilawa.pl albo Anety Nica, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail:  a.nica@mops.ilawa.pl oraz do Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych – Pani Moniki Kowalskiej - Kastrau  przyjmującej zgłoszenia w iławskim ratuszu pod numerem telefonu 89 649 01 89. Karta zgłoszenia w załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 19.10.2021 r. do godziny 1200.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.