• Cele adaptacji Miasta Iławy do zmian klimatu zostały wybrane.

Cele adaptacji Miasta Iławy do zmian klimatu zostały wybrane.Trwająprace nad działaniami adaptacyjnymi – najważniejszą częściąopracowaniamiejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Przedstawiciele Miasta Iławy oraz eksperci IOŚ-PIB wybrali do MPA pięć celów adaptacyjnych Iławy:

  1. Ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu dla zdrowia mieszkańców i użytkowników Iławy
  2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury w warunkach zmian klimatu oraz zabezpieczenie mienia przed skutkami tych zmian.
  3. Ograniczenie skutków zmian klimatu i presji działalności człowieka na ekosystemy przyrodnicze miasta Iławy.
  4. Usprawnienie systemu monitorowania i ostrzegania przed wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.
  5. Podniesienie świadomości klimatycznej mieszkańców Iławy i wzmacnianie współpracy na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Każdy cel może być realizowany w różnych sposób. Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, mała retencja, wykorzystania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, kampanie edukacyjne to niektóre z działań, które mogą pomóc Iławie przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych jest analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta, w których uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku. Planując działania adaptacyjne przeanalizowano dokumenty strategiczne miasta, aby MPA jak najlepiej wpisywał się w politykę rozwoju miasta. Obecnie eksperci IOŚ-PIB i urzędnicy pracują nad działaniami adaptacyjnymi. Projekt planu adaptacji będzie konsultowany z mieszkańcami Iławy we wrześniu i październiku 2021. Niemniej cały czas czekamy na Państwa uwagi i sugestie.