ul. Wyszyńskiego 2A, 14-200 Iława
tel.:  89/ 672 79 14 ; 89/648-39-43 ; 604 304 073
e-mail:  stowarzyszenie-promyk@wp.pl
www:  http://www.promyk.ilawa.pl/
dyrektor:  Lech Żendarski
Pole działania:
  • Ochrona zdrowia
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna
  • Wsparcie dla bezrobotnych

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Rozwijanie inicjatyw i podejmowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do ich integracji ze środowiskiem zewnętrznym oraz wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć prowadzących do ich usamodzielnienia.
  2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób starszych, niepełnosprawnych, a także poszanowania ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.
  3. Udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość czy pochodzenie.
  4. Upowszechnianie aktywnego trybu życia osób niepełnosprawnych, starszych a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.