• Organizacje pozarządowe

 • Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie

  Fundacja prowadzi swoją działalność statutową w opraciu o ośrodek badawczo-szkoleniowy w Kamionce koło Iławy, laboratoria w Gdańsku oraz zaplecze techniczne (hala warsztatowa) w Iławie.

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju

  Działalność Fundacji opiera się na pracy kilkuosobowego wykwalifikowanego zespołu (niezatrudnionego na stałe w Fundacji), który skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów o charakterze edukacyjnym.

 • Fundacja Na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych Puls

  Celem Fundacji jest niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WINGS OF HOPE

  Celami Fundacji jest wspieranie, pobudzanie do wzrostu i monitorowanie wszechstronnego rozwoju ludzi (intelektualnego, emocjonalnego, duchowego, zawodowego, społecznego) i grup społecznych oraz wyrównywanie szans rozwojowych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym tak, by możliwe było osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju dla każdego człowieka (informacja ze statutu).

 • Fundacja Pomocy Zwierzętom "Cztery Łapy"

  Celem Fundacji jest niesienie porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, ochrona zwierząt i ich praw, ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich, adopcja itd.

 • Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

  Umożliwienie jak największej skali rozwoju społeczności Warmii i Mazur, począwszy od wychowania i edukacji najmłodszych dzieci poprzez edukację młodzieży i dorosłych, aż po wsparcie lokalnych przedsiębiorców w uzyskiwaniu jak największego stopnia efektywności. Dziedziny te wzajemnie się przenikają. Opieka nad małymi dziećmi umożliwia np. aktywizację zawodową, szkolenia dla pracowników firm zapewniają im przewagę konkurencyjną. Działania działania podejmowane przez FRWiM pomagają w osiąganiu założonego stopnia rozwoju regionu.

 • Iławska Fundacja Kultury

  Inicjowanie,wspieranie,finansowanie i organizowanie działalności kulturalnej w iławie.

 • Iławska Fundacja Rozwoju Gospodarczego

  Misja: rozwój rynku pracy.

 • Iławski Klub Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "MORENA"

  Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych.

 • Iławski Klub TKKF w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Iławski Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej KOBRA

  Misja: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 • Iławskie Stowarzyszenie Bezrobotnych „ETAT”

  Działania na rzecz bezrobotnych zmierzające do przeciwdziałania bezrobociu i zmniejszanie jego skutków oraz efektywnego świadczenia pomocy społeczenej, prowadzenie pośrednictwa pracy.

 • Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą Tholen w Holandii

  Celem stowarzyszenia jest propagowanie idei integracji europejskiej w szczególności poprzez rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami oraz samorządem Iławy z mieszkańcami i samorządem gminy Tholen w Holandii zwłaszcza poprzez organizację i promocję wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych, a także promowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój europejskich kontaktów społeczności regionu iławskiego. Celem stowarzyszenia jest także działalność charytatywna i humanitarna.

 • Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu

  Celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z wadami słuchu.

 • Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących "Jeziorak"

  Poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji członków stowarzyszenia.

 • Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe BICYKL

  Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej.

 • Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne Jeziorak

  Pole działania: sport.

 • Iławskie Towarzystwo Wędkarskie

  Obszary działań:

  - Sport, turystyka, wypoczynek

  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Iławskie Towarzystwo Wioślarskie

  Pole działania: sport.

 • Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Miejski w Iławie

  Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową.

 • Klub Olimpijczyka przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Iławie

  Pole działania: edukacja.

 • Klub Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "WIĘŹ" przy Zakładzie Karnym w Iławie

  Pole działania: sport

 • Klub Wioślarski WIR

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców z terenu działalności klubu, szczególnie miasta Iławy.

 • Kolejowy Warmińsko-Mazurski Klub Żeglarski DYM

  Celem Klubu jest:
  1.Popularyzacja żeglarstwa i sportów wodnych.
  2.Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa, głównie żeglowania turystycznego i rekreacyjnego.
  3.Organizowanie i popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej.

 • Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy

  Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy jest stowarzyszeniem, które powstało z inicjatywy osób zainteresowanych promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu iławskiego.

 • Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "IŁAWA"

  Pole działania: sport.

 • Oddział Rejonowy PCK w Iławie

  Polski Czerwony Krzyż. Oddział Rejonowy w miejscowości Iława pomaga rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych. Celem działań podejmowanych przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej jest zapewnienie warunków życia odpowiadających godności człowieka.

 • OSP Iława

  Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Rejonowy w Iławie

  Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

 • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich i Obozów Koncentracyjnych Koło w Iławie

  Pole działania: edukacja, kultura.

 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Iławie

  Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:

  - Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Iławie

  Pole działania: sport

 • Polski Związek Niewidomych Koło w Iławie

  Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Iławie

  Najważniejsze zrealizowane projekty:

  - Działanie na rzecz promocji zdrowia,

  - Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę,

  - Działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków.

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Iławie

  Pole działania: edukacja, kultura, turystyka

 • Spółdzielnia Socjalna Horyzonty

  Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY powstała z inicjatywy 2 organizacji społecznych – Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie, które do współpracy zaprosiło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy” w Iławie. Oba te stowarzyszenia są jedynymi członkami spółdzielni.

 • Stowarzyszenia "Pokolenia" w Iławie

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1.Działanie w duchu ideałów postępowej lewicy, upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej.
  2.Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych.
  3.Krzewienie przychylnego klimatu dla społecznej aktywności młodzieży i jej organizacji.
  4.Tworzenie warunków do upowszechniania wiedzy społecznej oraz postępowych, patriotycznych tradycji.
  5.Działalność samopomocowa.
  6.Działalność w dziedzinie nauki, kultury i oświaty, kultury fizycznej i sportu oraz opieki zdrowotnej i charytatywnej.

 • Stowarzyszenie "Warmia i Mazury bez Granic"

  Pole działania:

  • Edukacja
  • Kultura
  • Ochrona zdrowia
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna
  • Rozwój rynku pracy
  • Wsparcie dla bezrobotnych
 • Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego

  Stowarzyszenie Abstynentów Regionu Iławskiego skupia osoby uzależnione z każdym rodzajem uzależnienia a także ich bliskich oraz tych, którzy świadomie wybrali abstynencję jako sposób na życie.

 • Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eylau YLAVIA

  Misją stowarzyszenia jest realizowanie pasji eksploratorskiej z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony stanowisk archeologicznych oraz odnalezionych obiektów.

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Iławie

  Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie myśli bibliotekarskiej.

 • Stowarzyszenie Chorych Dializowanych w Iławie

  Misja: Udzielanie pomocy pacjentom oddziału dializ.

 • Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane "SMile"

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na stwardnienie rozsiane.

 • Stowarzyszenie Chór CAMERATA

  Jesteśmy amatorskim chórem mieszanym działającym w Iławie, mieście leżącym u wrót Warmii i Mazur. Po przekroczeniu progu tych wrót, a więc już w naszej Iławie, możecie poznać uroki tej krainy z jezior słynącej, oddając się w objęcia wód Jezioraka, najdłuższego i najpiękniejszego jeziora w Europie.

 • Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i Osób z Innymi Zaburzeniami Rozwoju ISKIERKA NADZIEI

  Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych.

 • Stowarzyszenie Iławianie Razem

  Pole działania: edukacja

 • Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

  Misja: Niesienie wszechstronnej pomocy kobietom przed i po zabiegu mastektomii (odjęcia piersi) oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

 • Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne SART

  Stowarzyszenie SART powstało 29 listopada 2000 roku w Iławie. Grupa pasjonatów i artystów zawiązała stowarzyszenie, które w 2003 roku przyjęło nazwę Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne SART. Obecnie liczy 26. członków - artystów z terenu Iławy i okolic. Zrzesza zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

 • Stowarzyszenie Kupców-Handlowców TARGOWISKO

  Celem działalności stowarzyszenia "Targowisko" jest szerzenie idei wolności gospodarczej, prawa własności, odpowiedzialności i kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

 • Stowarzyszenie MEDIA ART

  Wspieranie obywateli w ich dążeniu do uzyskania pełnej informacji o działalności organów władzy i samorządu.

 • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego Społeczne Ognisko Muzyczne w Iławie

  Misja: Rozwijanie kultury muzycznej wśród społeczeństwa. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży. Upowszechnianie wartości muzycznych.

 • Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie

  Integracja mniejszości niemieckiej z terenu Iławy i okolic.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Kontynuacji Tradycji Żeglarskich "Żagiel"

  Pole działania: sport.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i jego Otuliny

  Pole działania: kultura.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK

  Pole działania:

  • Ochrona zdrowia
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna
  • Wsparcie dla bezrobotnych
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”

  Misja:
  1. Wspieranie działalności statutowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.
  2. Prowadzenie działań wychowawczych profilaktycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i w zakresie opieki socjalnej na rzecz uczniów ośrodka.
  3. Pozyskiwanie środków finansowych, materialnych i innych.
  4. Działania organizacyjne, rzeczowe i inne służące rozwojowi ośrodka.

 • Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Iławie

  Pole działania:
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna
  • Działalność charytatywna
  Misja:
  - Niesienie pomocy osobom potrzebującym
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "PRO BONO"

  Podstawowym celem naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwój we wszelkich przejawach i formach na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Turystyczno-Sportowego "SKRZYDŁA" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „POLONIUSZ”

  Pole działania: pomoc niepełnosprawnym.

 • Stowarzyszenie Piłki Pięcioosobowej "Iława 2000" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. Stefana Żeromskiego

  Pole działania: edukacja.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku

  Pole działania: kultura.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala

  Wspieranie ochrony i promocja zdrowia na obszarze powiatu iławskiego. Gromadzenie i podział funduszy na wyposażenie i leki dla powiatowego szpitala w Iławie.

 • Stowarzyszenie PRZYSTAŃ

  Pole działania:

  • Edukacja
  • Kultura
  • Organizacja wydarzeń
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna
  • Działalność charytatywna
  • Rozwój rynku pracy
  • Turystyka
  • Wsparcie dla bezrobotnych
 • Stowarzyszenie Radio Taxi DUET

  Pole działania: transport.

 • Stowarzyszenie Radio Taxi WODNIK

  Pole działania: transport

 • Stowarzyszenie Radio Tele-Taxi w Iławie

  Pole: działania transport.

 • Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Ruchowej START

  Pole działania:

  • Ochrona zdrowia
  • Sport
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Powiatu Iławskiego

  Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie:

  A)stworzenia szans szybkiego i wszechstronnego rozwoju dla wszystkich miast i gmin powiatu iławskiego.

  B)rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, szczególnie w dziedzinach: przemysł (nieszkodliwy dla środowiska), rolnictwo, budownictwo, handel, usługi, turystyka i rekreacja.

  C)poszukiwania form i kierunków działania gwarantujących zwiększanie zatrudnienia i opiekę dla ludzi w starszym wieku.

  D)popierania i wspierania wszelkich działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

  E)wspierania ludzi realizujących statutowe założenia stowarzyszenia.

  F)szerokiej popularyzacji osiągnięć samorządu terytorialnego i stowarzyszenia.

  G)wpływania na zmiany regulacji prawnych samorządu terytorialnego gwarantujących prawidłowy rozwój wszystkich środowisk.

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Turystyki - Lokalna Organizacja Rozwojowa

  Pole działania:

  • Edukacja
  • Kultura
  • Turystyka
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Iławskiej

  Pole działania:

  • Edukacja
  • Kultura
  • Turystyka
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "POJEZIERZE" Oddział w Iławie

  Pole działania:

  • Kultura
 • Stowarzyszenie Sportów Wodnych

  Misja:
  - Popularyzacja kultury fizycznej i sportu

 • Stowarzyszenie Szkoła Pływania ORKA

  Pole działania:

  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Sport
 • Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego

  Misja:

  1. Pobudzanie i rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców iławy i powiatu iławskiego.

  2. Koordynowanie, inspirowanie działalności kulturalno - oświatowej, artystycznej, naukowo - badawczej, popularyzatorskiej.

  3. Kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej.

 • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

  Cele Stowarzyszenia:
  - włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
  - rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo,
  - aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w złotym wieku,
  - propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów,
  - promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej,
  - poprawa jakości życia osób starszych.

 • Stowarzyszenie Wędkarski Klub Sportowy CUPIDO

  Pole działania: sport.

 • Strzelecki Klub Sportowy TIG

  Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem sportowym, także o charakterze kolekcjonerskim, organizacją non-profit.

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej

  Misja:
  - Pobudzanie twórczości kulturalnej
  - Rozwijanie i upowszechnianie inicjatyw kulturalnych
  - Promowanie wiedzy o regionie w kraju i za granicą
  - Działanie na rzecz rozbudowy bazy materialnej służącej finansowaniu działalności statutowej
 • Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Iławie

  Misja
  Zapewnienie zwierzętom niezbędnych warunków bytu. Kształtowanie humanitarnego stosunku do całego świata zwierząt. Aktywne zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt, niesienie im pomocy. Współpraca z organami państwowymi i terenowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony praw zwierząt. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla zwierząt we współpracy z władzami terenowymi.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie

  Pole działania:

  • Edukacja
  • Kultura
  • Ochrona zdrowia
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iławki

  Pole działania:

  • Kultura
  • Turystyka
 • Towarzystwo Tenisa Ziemnego w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Sportowy "ALOHA" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Sportowy "ARKA" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Sportowy "BUDOWLANKA" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Sportowy "GRACJA" Iława

  „Taniec to nasza pasja” – to motto przyświeca tancerzom iławskiego klubu UKS Gracja, którzy pod okiem trenerów rozwijają w Iławie swoje umiejętności w tańcu towarzyskim. Ćwiczą systematycznie, spędzając tygodniowo na parkietach 10-12 godzin. W pocie i bólu rodzą się ich sukcesy i miłość do tańca.

 • Uczniowski Klub Sportowy "IRONMAN" SSP 4 Iława

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Sportowy "Mały Jeziorak"

  Akademia została utworzona z inicjatywy Andrzeja Rykaczewskiego, Tomasza Wojewody oraz Tomasza Zakierskiego. W klubie prowadzone są zajęcia piłki nożnej z dziećmi w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat.

 • Uczniowski Klub Sportowy "ŻACZEK" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Sportowy Iławski Klub Kyokushin Karate

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Wioślarski "NURT G-2" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Klub Wioślarski "PIRS G-1" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "BASKET" w Iławie

  Pole działania: sport.

 • Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

  Misja:
  - Rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona, metodach leczenia drogą wymiany doświadczeń
  - Współpraca z urzędami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności.

 • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Iławie

  Pole działania:

  • Edukacja
  • Kultura
  • Organizacja wydarzeń
  • Pomoc społeczna
  • Działalność charytatywna
 • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Iławie

  Pole działania:

  • Ochrona zdrowia
  • Pomoc niepełnosprawnym
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko- Gminne w Iławie

  Pole działania: kultura

 • Związek Ukraińców w Polsce Koło w Iławie

  Pole działania: kultura.