• Organizacje pozarządowe

Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Iława i Gminy Wiejskiej Iława powstała w wyniku realizacji projektu „Nowoczesny urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Celem stworzenia mapy jest przygotowanie kompletnej i aktualnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Iława. Listy, która polepszy kontakty pracowników administracji oraz mieszkańców z organizacjami oraz pozwoli im w pełni wykorzystywać ich zasoby. Mapa NGO jest bazą aktywnych fundacji i stowarzyszeń, dzięki czemu osoby z niej korzystające mają stały dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, i powstaje na podstawie informacji – ankiet otrzymywanych od organizacji pozarządowych.

Aby dana organizacja została ujęta w "mapie" lub też aby umożliwić zmianę danych o organizacji wpisanej już w "mapę aktywności NGO" należy:

  •  zapoznać się z procedurami aktualizacji oraz
  •  wypełnić "ankietę identyfikacyjną".

Ankiety w wersji elektronicznej znajdują się na oficjalnej stronie miasta www.ilawa.pl, a w wersji drukowanej w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą (pok. 306). Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest otwarta dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowana według procedur zawartych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Iława.

Opracowanie i istnienie niniejszej "Mapy aktywności NGO" ma pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne. Ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami. Mapa aktywności ma być też źródłem wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie Powiatu Iławskiego.