• 19
    CZE 2024

  • Kategoria:#SolidarnizUkrainą, Dla mieszkańców

    Nowelizacja ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw przedłużono legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadzono szereg zmian  w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

zdjęcie

Wprowadzone zostaną nowe zasady potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy ubiegającego się  o nadanie numeru PESEL, niezbędnym elementem będzie okazanie ważnego dokumentu podróży. Ponadto ustawa zmienia termin złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR z 30 dni od dnia przybycia na terytorium RP na "niezwłocznie po przybyciu".
Ustawa zakłada też wygaszenie świadczeń związanych z  rekompensatą ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych „tzw. 40 zł”.

Od 1 lipca finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji będzie odbywało się za pośrednictwem obiektów zbiorowego zakwaterowania prowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o umieszczenie w punkcie zbiorowego zakwaterowania.

Zmianie ulegną zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego lub jego opiekuna, z góry:

1)   50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie;

2)   w przypadku małoletnich, na których pobierane jest świadczenie wychowawcze, części    kosztów tej pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie

Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego lub jego opiekuna, z góry:

1)   75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie;

2)   w przypadku małoletnich, na których pobierane jest świadczenie wychowawcze, części kosztów tej pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie.

Kwoty o których mowa należy uiścić w obiekcie z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

Wniosek o umieszczenie w punkcie zbiorowego zakwaterowania niekompletnie wypełniony nie będzie rozpatrywany, brak złożonych dokumentów potwierdzających przyczynę zwolnienia spowoduje rozpatrzenie wniosku na podstawie dostępnych danych.

 

 

Źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie