• 24
  MAJ 2024

 • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

  Burmistrz Miasta Iławy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Iława, położonej przy Bulwarze Jana Pawła II w Iławie

BURMISTRZ MIASTA IŁAWY

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Iława, położonej przy Bulwarze Jana Pawła II w Iławie
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 1. Przedmiot przetargu:

Postępowanie dotyczy części nieruchomości gruntowej o pow. do 10 m2 (nie mniejszej jednak niż pow. 3 m2), położonej w Iławie przy Bulwarze Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Iławy w obrębie 11 jako działka nr 222/2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00018421/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. gastronomicznej, rekreacyjnej i turystycznej. Dzierżawca będzie miał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do czterech miesięcy (od czerwca do końca września). Dokładny termin zostanie ustalony z przyszłym Dzierżawcą po rozstrzygnięciu przetargu. Teren przeznaczony do dzierżawy przedstawiony został na załączniku graficznym do ogłoszenia.

 1. Stawka czynszu:

Wywoławcza stawka za dzierżawę 1m2 gruntu wynosi 100 zł netto/miesiąc. Minimalne postąpienie wynosi 10 zł netto/1m2/miesiąc.

Poza czynszem dzierżawnym, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wysokości 1,13 zł/m2 powierzchni, w stosunku rocznym.

 1. Termin wnoszenia opłat:

Czynsz za dzierżawę płatny jest z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

 1. Kryterium wyboru oferenta:

Dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaproponuje najwyższą miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę, wywołaną trzykrotnie jako ostatnia przez przewodniczącego komisji przetargowej.

 1. Zasady przetargu ustnego nieograniczonego:
 1. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie koleje postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w sali nr 314.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia brak jest przyłączy energetycznych
  i wodnych. Dzierżawca na własny koszt i własnym staraniem zasili nieruchomość we wszelkie, niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej, media.
 2. Potencjalny Dzierżawca przed podpisaniem umowy dzierżawy winien jest uzgodnić sposób zagospodarowania nieruchomości z Burmistrzem Miasta Iławy.
 3. Dzierżawca może na dzierżawionej nieruchomości ustawić przyczepę gastronomiczną, kiosk bądź inny obiekt niezwiązany trwale z gruntem.
 4. Dzierżawca może wygrodzić dzierżawioną nieruchomość z tym, że nie może to być ogrodzenia trwale związane z gruntem.
 5. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania przedmiotu dzierżawy w porządku
  i czystości przez cały okres trwania umowy oraz do zapewnienia odpowiedniej ilości koszy i do podpisania stosownej umowy na wywóz odpadów. Po zakończeniu okresu dzierżawy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
 6. Dzierżawca winien zapewnić zaplecze sanitarne we własnym zakresie.
 7. Zastrzega się, że na dzierżawionym gruncie nie może być prowadzona działalność w zakresie gier hazardowych.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.
 9. Szczegółowych informacji udziela Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, pokój 205, tel. 89 649 01 57.