• 22
    KWI 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców, NGO

    Konkurs grantowy na ochronę dzikich zapylaczy

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza konkurs grantowy pt. „Biedronka z Salamandrą dla dzikich zapylaczy w prywatnych ostojach przyrody”.

zdjęcie

Intencją konkursu jest promowanie i zwiększenie skuteczności ochrony owadów zapylających dziko występujących w Polsce. Będzie to osiągane poprzez sfinansowanie działań ukierunkowanych na ten cel, realizowanych przez krajowe organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi osoby fizyczne na terenach prywatnych, których gospodarowanie jest podporządkowane ochronie przyrody.

Wnioski o granty mogą składać działające stowarzyszenia i fundacje (zwane dalej wnioskodawcami) spełniające wszystkie następujące warunki:
a) zarejestrowane w Polsce przed 1 stycznia 2021 r. (nie jest wymagany status OPP);
b) utworzone wyłącznie przez osoby fizyczne;
c) dla których działalność na rzecz ochrony przyrody lub środowiska jest jednym z celów statutowych.

Wnioski o grant można składać od 22 kwietnia (Światowy Dzień Ziemi) do 20 maja 2024 r. (Światowy Dzień Pszczół). Przedsięwzięcia będą realizowane do końca listopada 2024 r.

Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami – zarówno pliki podpisane elektronicznie jak skany wniosków podpisywanych ręcznie – wysyła się drogą e-mailową pod adres: michal@salamandra.org.pl. W wypadku wersji na papierze podpisywanych ręcznie, ich oryginały należy wysłać pocztą pod adres: PTOP „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań. Jako moment zgłoszenia przyjmuje się wpłynięcie wniosku na internetowy serwer pocztowy PTOP „Salamandra” lub do biura „Salamandry”.

 Regulamin Konkursu, formularz wniosku oraz inne dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej.