• 05
    GRU 2023

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Konsultacje Społeczne Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Samorząd Iławy co  roku opracowuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w którym opisuje jakie działania w tym zakresie planuje realizować.

zdjęcie

Zadania dzielą się na profilaktyczne – czyli co zrobić, żeby w przyszłości było jak najmniej problemów i interwencyjne, czyli jak rozwiązywać problemy uzależnień gdy już są- jak pomóc rodzinie, zmniejszyć cierpienie dzieci, zmotywować osobę uzależnioną do leczenia.

I o tym jest ten Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Cele i zadania zawarte ww. Programie oparte są na diagnozie problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie miasta Iławy.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach poprzez portal partycypacji społecznej dedykowany dla miasta Iławy.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy:
•    wejść na E-konsultacje miasta Iławy;
•    zarejestrować się podając kilka podstawowych danych;
•    zalogować się poprzez założone konto lub profil zaufany;
•    podzielić się swoją opinią.
Konsultacje potrwają do 12.12.2023 r.
 
link do ekonsultacji:

link do Zarządzenia konsultacyjnego projektu uchwały Rady Miejskiej w Iławie na bip.miastoilawa.pl 

 

Źródło: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie.