• 18
  WRZ 2023

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Już niebawem rozpocznie się sezon grzewczy. Aby zapobiec niebezpiecznym i groźnym przypadkom zapalenia się sadzy w kominie czy zaczadzeń publikujemy komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządów i użytkowników budynków.
 

zdjęcie

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” Jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.
Celem kampanii jest to, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami oraz eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Przewody kominowe dymne, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły dobrze pełnić swoją funkcję, muszą spełniać odpowiednie normy budowlane dotyczące:

 • ogniotrwałości, nośności, szczelności, i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
 • drożności,
 • prawidłowości przebiegu,
 • wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
 • grubości przegród,
 • kształtu i wymiarów,
 • stanu powierzchni przewodów kominowych,
 • odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
 • szczelności przewodów  kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 • wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
 • wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach i domach,
 • wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
 • efektywnej wysokości,
 • prawidłowości ciągu,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz na rok),
 • warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.
 • Ważnym elementem kampanii jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy;
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.