• 20
    MAJ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, NGO

    Organizacje pozarządowe mogą składać oferty

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych.

zdjęcie

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty zadań publicznych

Burmistrz Miasta Iławy ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach.