• 25
  LIS 2021

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Młodzieżowa Rada Miasta reaktywacja

W najbliższym czasie planowane są wybory członków Młodzieżowej Rady Miasta.

zdjęcie

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy

Zapraszamy wszystkich pomysłowych ludzi, uczniów klas VII i VIII iławskich szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w Iławie, którzy chcieliby się realizować, ale jednocześnie nie angażując się tak bardzo w młodzieżową politykę. Zapraszamy tych, którzy chcą spełniać swoje pomysły, inicjować działania na rzecz rówieśników i zapoznać się z pracą ratusza.

REKRUTACJA 

W każdej z iławskich szkół zostanie powołana Okręgowa Komisja Wyborcza, która będzie przyjmować zgłoszenia Kandydatek i Kandydatów, reprezentujących iławską młodzież w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Przedstawicieli do Rady wybiera się według następującego podziału:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 - 2 radnych.

2) Szkoła Podstawowa nr 2 - 1 radny.

3) Szkoła Podstawowa nr 3 - 1 radny.

4) Szkoła Podstawowa nr 4 - 2 radnych.

5) Szkoła Podstawowa nr 5 - 3 radnych.

6) Zespół Szkół Ogólnokształcących - 4 radnych.

7) Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku - 4 radnych.

8) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja - 4 radnych.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta i na czym polega rola radnych?

Młodzieżowa Rada Miasta jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Radę Miejską w Iławie na mocy uchwały nr XXXV/397/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii, a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom.

Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym.

Działania Młodzieżowej Rady Miasta przyczyniają się do:

 • kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz młodzieży w danym mieście,
 • rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych, a młodzieżą,
 • zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
 • zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Rola MRM 

Młodzieżowa Rada Miasta jest organem, która zapewnia udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Dorośli radni, urzędnicy często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów i rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Istnienie Młodzieżowej Rady Miasta pozwala na dialog między młodzieżą, a przedstawicielami Rady Miejskiej, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.

Skład MRM

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi 21 radnych, wybranych według zasad Ordynacji Wyborczej. Członkami rady mogą być reprezentanci iławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jakie będą zadania Rady?

Radni biorą udział w spotkaniach Rady – (mniej więcej raz na kwartał lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu lokalnym. Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i działaniach związanych z partycypacją obywatelską młodych ludzi.

Czy złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z uzyskaniem mandatu Radnego?

Nie, ostateczny skład Rady zostanie wyłoniony poprzez organizację wyborów w każdej z iławskich szkół. Warto pamiętać, że kandydat ma prawo przeprowadzić swoją kampanię wyborczą.

Czy Radni ponoszą koszty udziału w Radzie?

Nie, wszelkie koszty organizacyjne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady ponosi Urząd Miasta.

Jak zgłaszać kandydatury?

Kandydatura wskazanego Kandydata / Kandydatki powinna być uzgodniona w sposób demokratyczny przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Statucie podmiotu. Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczonym do tego formularzu, wcześniej zapoznając się
z regulaminem rekrutacji. Zgłoszenia będą przyjmowane w każdej iławskiej szkole podstawowej i ponadpodstawowej przez Okręgową Komisję Wyborczą.

Do kiedy trwa rekrutacja?

26.11.2021 r.

Sposób wyłaniania MRM – wybory do MRM

 • Informacja o wyborach - pierwszym działaniem jest ogłoszenie w szkołach, informacji
  o zbliżających się wyborach oraz zachęcenie uczniów do kandydowania na młodzieżowych radnych.
 • Kampania wyborcza - przed jej rozpoczęciem organizowane jest spotkanie z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów w danej szkole, podczas którego opowiada się o metodach prowadzenia kampanii.
 • Po tym krótkim szkoleniu kandydaci do MRM przygotowują się do kampanii wyborczej. W tym czasie prowadzą spotkania wyborcze, wywieszają plakaty, rozdają ulotki informacyjne, przedstawiają swoją osobę oraz program wyborczy.

Sesje MRM 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Podczas pierwszej sesji – inauguracyjnej, Radni składają uroczyste ślubowanie. O terminie sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Zapewnienie widoczności swoich działań 

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta powinna być widoczna w społeczności miejskiej i szkolnej. Istotną rolę w dbaniu o dobry wizerunek Młodzieżowej Rady odgrywają trzy podstawowe instytucje: szkoła, urząd miasta i oczywiście sama Młodzieżowa Rada. Działania Młodzieżowej Rady Miasta kierowane są do młodzieży, stąd bardzo istotne jest, by dysponowała ona narzędziami komunikacji z uczniami na terenie miasta.

Korzyści z działania MRM dla młodzieży: 

 • Możliwość realizowania pomysłów uatrakcyjniających życie w społeczności lokalnej.
 • Stworzenie grupy lokalnych liderów, reprezentujących młodzież.
 • Zwiększenie wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników, a dotyczące młodzieży.
 • Lepszy przepływ informacji między młodzieżą, a władzami miasta.
 • Możliwość komunikowania swoich potrzeb i problemów władzom miasta.
 • Podniesienie jakości informowania młodzieży o tym, co ważnego dzieje się na terenie miasta.

Korzyści z działania MRM dla szkoły: 

 1. Praca Młodzieżowej Rady Miasta włącza szkołę w życie społeczności lokalnej i ułatwia współpracę między uczniami z różnych placówek.
 2. Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta ożywia szkołę, stwarza okazję do dyskusji nad problemami młodzieży.
 3. Działania Młodzieżowej Rady widoczne w szkołach wpisują się w zadania szkoły, jakie nakłada na nie podstawa programowa kształcenia ogólnego, szczególnie, jeśli chodzi o przedmiot „wiedza o społeczeństwie”.