• 23
    LIS 2021

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Grant PPGR na sprzęt - uzupełnienie dokumentacji

Istotne informacje dla osób, które złożyły wnioski o otrzymanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR” - sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

zdjęcie

Uzupełnienie złożonych oświadczeń

Otrzymaliśmy dodatkowe wytyczne w zakresie weryfikowania złożonych przez Państwa oświadczeń. Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia w ramach programu Granty PPGR” - sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR i nie dołączyły dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, zobowiązane są do złożenia w iławskim magistracie dodatkowych danych. W tym celu należy dostarczyć wypełniony formularz:

  • formularz dla rodzica/opiekuna 

lub

  • formularz dla pełnoletniego ucznia

Dane te zostaną przesłane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który dokona ich weryfikacji. Wynika to z faktu, iż gmina nie posiada jakiejkolwiek możliwości weryfikacji poprawności danych, uwzględnionych w oświadczeniach, bez dodatkowego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie przodka w PGR.

Należy mieć na uwadze, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wsparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskiem w Iławie (ul. Niepodległości 13) w pok. 314.

Potwierdzenie dokumentu za zgodnością z oryginałem

Osoby, które dostarczyły dokumenty świadczące o zatrudnieniu przodka w PGR proszone są o wizytę w Urzędzie Miejskim w Iławie (ul. Niepodległości 13) w pok. 314 celem potwierdzenia dokumentu za zgodnością z oryginałem.

Klauzula Za zgodność z oryginałem powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

Termin dla powyższych działań upływa 30.11.2021 r. o godz. 15:00