• 21
  PAZ 2021

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Dzieci z terenu Iławy wywodzące się z rodzin pegeerowskich mają możliwość pozyskania sprzętu komputerowego. Zapoznaj się ze szczegółami.

zdjęcie

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy o możliwości ubiegania się o otrzymanie sprzętu komputerowego, w ramach grantu wspierającego rodziny popegeerowskie z dziećmi w zakresie rozwoju cyfrowego.

Działanie jest realizowane w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR". Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Warunki uzyskania wsparcia

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wskazującego, iż:

 • dziecko lub uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • dziecko lub uczeń szkoły średniej wskazany w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
 • dziecko lub uczeń szkoły średniej wskazany w niniejszym oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Miasto Iława zalicza się do terenów, których mieszkańcy spełniający warunki opisane poniżej mogą ubiegać się o wsparcie. Nazwa PGR: Państwowe Gospodarstwo Rybackie Olsztyn.

Oświadczenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Miejskiej Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława do dnia 29.10.2021 r. do godz. 14:00.

Jakie wsparcie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są przekazywane na własność nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne tj. oświadczenie łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w danym PPGR.

Kontakt: Jakub Kaska (Wydział Komunikacji Społecznej) tel. 89 649 01 39 email: jkaska@umilawa.pl