• 06
    LIP 2021

  • Kategoria:Projekty UE

    Iława podpisuje kolejne kontrakty w ramach adaptacji do zmian klimatu

W ostatnich latach nie da się nie zauważyć jak prężnie rozwija się Iława. Postępujące procesy urbanizacji, nie zważają na dynamicznie zmieniający się klimat. Obecnie obserwujemy, iż nawet kilkuminutowe deszcze nawalne, w zderzeniu ze szczelnymi nawierzchniami, które są nieodłącznym elementem rozwoju miast, mogą powodować poważne zniszczenia mienia, inne szkody materialne i środowiskowe.

zdjęcie

Kolejne kontrakty w ramach adaptacji do zmian klimatu

Próbując zmienić modelowe podejście do planowania i realizacji procesów inwestycyjnych, za które sam jest odpowiedzialny, Samorząd Miasta Iławy postawił na retencję wód opadowych, przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań środowiska (zagłębień, zbiorników i cieków wodnych). Efektem powyższych działań stała się, trwająca już od ponad 2 lat, realizacja zadań, wchodzących w skład Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. Umowę o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia, Gmina Miejska Iława podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dniu 27 czerwca 2019 r. Współfinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem, to nieco ponad 10 mln zł. Wysokość dofinansowania opiewa na 6,53 mln zł.

Główne cele tego projektu to 1. Zwiększenie retencji wód opadowych poprzez wykorzystanie metod naturalnych do celów retencyjnych, przebudowę oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych oraz  2. Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w wyniku ulewnych opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej i usprawnienie systemu gospodarki wodami opadowymi.

Pod koniec września br. zakończono inwestycję polegającą na uregulowaniu stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie. W wyniku realizacji powstały następujące elementy: przebudowana komora odpływowa, kolektor przelewowy grawitacyjny o długości 454 m, bateria zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z rurociągami spinającymi i odpływowymi – pojemność retencji 300 m3, wylot betonowy do rowu, utwardzony podjazd do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia wykorzystania retencjonowanej wody. Powierzchnia zlewni 60,5 ha. Łączna pojemność retencji: 20.100 m3.

W Iławie występują tereny, które nie są wyposażone w sieci kanalizacji deszczowej. Są to między innymi tereny rozwojowe, na których planowana jest budowa nowych budynków wielo- i jednorodzinnych. Tak jest w przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego, który jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, z usługami nieuciążliwymi. Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe deszcze – bez możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg i parkingów powstającego osiedla, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych zalań i podtopień.

W dniu 30 czerwca 2020r. Burmistrz Miasta Iławy podpisał umowę na realizację kolejnego zadania, będącego elementem powyższego Projektu, a mianowicie na budowę kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). Cały kontrakt będzie realizowany w okresie 2020-2021, za kwotę 3.322.458,20 zł. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa grawitacyjna o łącznej długości 3 941 m, osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie, dwa wyloty: do rzeki Iławki - Φ1200mm oraz do jeziora Iławskiego - Φ800mm.

Jeszcze w tym roku, 22 września, Władze Iławy podpisały także umowę na realizację zadania czwartego, wchodzącego w skład Projektu UE „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy”, polegającego na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji deszczowej Gdańska-Nowomiejska – II etap. Wartość tego zadania, to 1.168.342,18 zł. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami kolejowymi linii E-65 – powstanie wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny o długości 335 m, wylot do istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni 1,80 ha. Zrealizowanie tego etapu kanalizacji deszczowej pozwoli w przyszłości na przejęcie dużych ilości wód opadowych wędrujących kilometrami istniejącej kanalizacji deszczowej przez całe miasto i jednocześnie zasilenie stawu przy ul. Gdańskiej.