• 28
  LIP 2021

 • Kategoria:Projekty UE

  Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie

Dofinansowany projekt służy poprawie zrównoważonej mobilności mieszkańców na terenie Iławy poprzez budowę węzła integrującego różne formy transportu  oraz rozwój zasobów taboru autobusowego.

zdjęcie

Cel główny projektu

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych w kierunku rozbudowy infrastruktury rowerowej i transportu zbiorowego w Iławie, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez zmniejszenie aktualnej emisji komunikacyjnej.

Miejsce realizacji projektu

Iława

Etapy przedsięwzięcia

Zadanie 1. Roboty budowlane infrastruktury transportu publicznego

 • budowa / przebudowa jezdni w obrębie węzła integracyjnego o łącznej długości ok. 0,65 km,
 • budowa / przebudowa chodników i dróg rowerowych (chodniki, drogi rowerowe– realizowane będą w obrębie węzła integracyjnego i są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania),
 • budowa parkingów o powierzchni poniżej 0,5 ha (Park&Ride przeznaczone dla osób korzystających z publicznego  transportu zbiorowego),
 • budowa / przebudowy sieci kanalizacji deszczowej (poza pasem drogowym ok. 0,3 km, w pasie drogowym ok. 0,4 km) – dotyczy prac związanych z odwodnieniem węzła integracyjnego;
 • budowa / przebudowa oświetlenia w obrębie węzła integracyjnego jako elementu niezbędnego do jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania,
 • usunięcie kolizji w zakresie uzbrojenia technicznego i istniejącego(w tym: budowa / przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (dł. ok. 0,2 km), budowa / przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa / przebudowa sieci telekomunikacyjnych i niskoprądowych w tym monitoringu)
 • oznakowanie drogowe oraz informacyjne,
 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • uporządkowanie terenu i zagospodarowanie zieleni po realizacji inwestycji,
 • budowa skarp i murów oporowych,
 • budowa schodów i pochylni,
 • budowa wiat wielofunkcyjnych (w tym parkingu bike&ride) i przystankowych.

Zadanie 2. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego

 • zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z system informacji i zarządzania flotą autobusową.