• 24
    LIS 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Możesz wnieść uwagi do planu miejscowego!

W dniach od 16 listopada do 8 grudnia 2022 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta Iławy, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 205, wyłożony jest do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Każdy może wnieść uwagi, które należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2022 r.
 

zdjęcie