• 20
    WRZ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    RODZICU, RUSZAMY Z REKRUTACJĄ!

Stowarzyszenie ESWIP zaprasza mieszkanki i mieszkańców subregionu elbląskiego, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, do udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie polega na otrzymaniu refundacji kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani.

zdjęcie

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy, powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkanek i mieszkańców subregionu elbląskiego, czyli zamieszkujących powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski i m. Elbląg, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych.

W wyniku realizacji projektu zdecydowana większość rodziców objętych wsparciem finansowym (refundacją) podejmie lub utrzyma zatrudnienie, lub będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest z podziałem na trzy nabory rekrutacyjne:

  • I nabór: 02.09.2022 – 09.09.2022,
  • II nabór: 14.09.2022 – 21.09.2022,
  • III nabór: 23.09.2022 – 30.09.2022.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – dokumenty do pobrania znajdują się na stronie EWSIP. Informacje można również uzyskać w Biurze projektu mieszczącym się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu, pod adresem e-mail: zarazwracam@eswip.pl lub pod nr tel. 55 236 27 16.

Tytuł projektu: „Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3”   
Wartość projektu: 2.088.000,00 mln zł
Wkład UE: 1 774.800,00 zł
Okres realizacji 01.09.2022 – 30.11.2023.

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 2 września 2022 r. doprecyzowano treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zmiana dot. §3 ust. 20. pkt 1) lit b) regulaminu i Załącznika nr 1c do regulaminu - zmieniono nazwę tego załącznika). Zmiany te polegają na doprecyzowaniu zapisu związanego ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dodanie zapisu w ww. dokumentach, że warunkiem podpisania umowy wsparcia jest ukończenie przez dziecko 20 tygodnia życia, najpóźniej w momencie podpisania umowy. Ponadto doprecyzowano informację dotyczącą konieczności złożenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych (stanowiącą Załącznik nr 1a do regulaminu) wraz z Formularzem rekrutacyjnym. 

Dnia 8.09.2022 r. dokonano zmiany:
- doprecyzowano zapisy dotyczące przyznawania punktów za niepełnosprawność dziecka,
- doprecyzowano zapisy dotyczące zakończenia okresu udzielania wsparcia finansowego,
- dodano punkt dotyczący anonimizowania danych osobowych.

Dnia 14.09.2022 - w punkcie dotyczącym tworzenia listy rankingowej - poprawiono omyłki pisarskie i ujednolicono treść z pozostałymi zapisami regulaminu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.